m

Klart: Qualcomm köper Veoneer
Det svenska bilsäkerhetsbolaget får ny ägare

Klart: Qualcomm köper Veoneer
Bil / Nyheter

I början av augusti skrev vi att den amerikanska it-jätten Qualcomm ville köpa det svenska företaget Veoneer. Nu är affären klar och prislappen landade på motsvarande 39 miljarder kronor. Veoneer är en avknoppning från bilsäkerhetsföretaget Autoliv som bildades 2018 för att fokusera på den aktiva säkerheten inom bilindustrin medan Autoliv fortsatt arbetar med den passiva säkerheten. I april förra året stod det klart att Volvo och Veoneer delade upp det gemensamma bolaget Zeunity som utvecklade lösningar för självkörande bilar, och Veoneer valde då att ta han om den delen som utvecklar ADAS-system (Avancerade förarassistanssystem).

Visa
Pressmeddelande
Qualcomm och SSW Partners ingår slutgiltigt avtal om att förvärva Veoneer

En kontanttransaktion om 37,00 dollar per aktie ger ett bättre vederlag till Veoneers aktieägare
Strukturen i förvärvsavtalet ger Veoneers samtliga verksamheter förutsättningar att nå framgång
Transaktionen förbättrar Qualcomms förmåga att skapa en öppen och konkurrenskraftig ADAS-plattform för den globala bilindustrin.
SSW Partners kommer att förvärva Veoneers verksamhet inom RCS och Aktiv Säkerhet och leda processen för att hitta långsiktiga strategiska partners.

Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM) och SSW Partners, ett New York-baserat investeringsbolag, ("SSW Partners") offentliggjorde idag att de har ingått ett slutgiltigt avtal om att förvärva Veoneer Inc. (NYSE: VNE; SSE: VNE SDB) för 37,00 dollar per aktie, kontant, vilket motsvarar ett totalt värde för Veoneer på 4,5 miljarder dollar. Veoneer har sagt upp sitt tidigare förvärvsavtal med Magna International Inc. ("Magna") och ställt in extra bolagsstämman den 19 oktober 2021 som var sammankallad för att godkänna förvärvsavtalet med Magna.

Vid transaktionens genomförande kommer SSW Partners att förvärva samtliga utestående aktier i Veoneer, varefter SSW Partners kommer att sälja Arriver-verksamheten till Qualcomm och behålla Veoneers Tier-1-leverantörsverksamhet. SSW Partners kommer att leda arbetet med att hitta starka, långsiktiga strategiska partners. Denna transaktionsstruktur förbättrar förutsättningarna för samtliga Veoneers verksamheter att nå långsiktig framgång.

Qualcomm har redan visat på ett framgångsrikt partnerskap med Arriver och tror att Arriver kommer kunna utvecklas positivt hos Qualcomm. Vid transaktionens genomförande kommer Qualcomm att införliva Arrivers Computer Vision, Drive Policy och andra tillgångar inom förarassistans i sin ledande Snapdragon Ride™ ADAS-lösning. Detta kommer att förbättra Qualcomms förmåga att leverera en öppen och konkurrens­kraftig ADAS-plattform för biltillverkare och Tier-1-bolag i stor skala.

SSW Partners kommer att samarbeta med Veoneers ledning för att verka för att Veoneers befintliga affärsplan fullföljs och för att hitta starka långsiktiga strategiska partners för affärsområdena Restraint Control Systems (RCS) och Aktiv Säkerhet. Intressenterna i SSW Partners har stor erfarenhet av investeringar, företagande och transaktioner internationellt och en historik av framgångsrika samarbeten med bolagsledningar i företag i olika geografiska områden och branscher. Intressenterna är erfarna investerare och rådgivare både i Europa och inom fordonssektorn, som kommer att verka för en effektiv och lyhörd fortsättning av affärsverksamheten för kunder och anställda inom RCS och Aktiv Säkerhet. SSW Partners investering i Veoneer är bolagets första investering sedan det grundades i början av året.

"Qualcomm är den naturliga ägaren till Arriver. Genom att integrera verksamheterna ökar Qualcomm sin förmåga att leverera en ledande och horisontell ADAS-lösning som en del av sin digitala chassiplattform," sade Cristiano Amon, VD och koncernchef för Qualcomm Incorporated. ”Vi tror att denna transaktion och struktur gynnar både Qualcomms och Veoneers aktieägare, positionerar alla Veoneers verksamheter för framgång och är attraktiv för kunder och anställda.”

"Transaktionen är mer förmånligt för våra aktieägare,” sa Jan Carlson, Veoneers ordförande, VD och koncernchef. ”Den ger också vårt Arriver-team attraktiva möjligheter på Qualcomm och gör det möjligt för våra andra verksamheter att hitta långsiktiga strategiska partners så de kan fortsätta utvecklas."

Carlson fortsatte: "Vår styrelse och ledningsgrupp fortsätter att fokusera på att leverera på våra mål, driva kontinuerlig förbättring i hela organisationen samt lansera ny teknik och nya program för våra kunder. Trots de betydande utmaningar som hela branschen har drabbats av har vårt team gjort ett enastående arbete för att positionera Veoneer för framgång genom att bygga på vårt ledande ekosystem av partners, banbrytande teknik och en stark orderstock."

"Vi är glada över att samarbeta med Qualcomm och förvärva Veoneer,” sa Antonio Weiss och Josh Steiner från SSW Partners. ”Medan Qualcomm fokuserar på Arrivers verksamhet kommer vi att fokusera på att hitta starka långsiktiga strategiska hem för Veoneers övriga verksamhet. Vi är fast beslutna att säkerställa att Veoneers anställda ges möjlighet att utvecklas, att verksamheterna fortsätter att vara innovativa och växa samt att kunderna fortsätter att ha oavbruten tillgång till den enastående service och kvalitet som Veoneer är känt för. Vi har stort förtroende för Veoneers ledningsgrupp och ser fram emot att samarbeta för att nå goda resultat för alla intressenter."

Information om transaktionen

Köpeskillingen på 37,00 dollar per aktie kontant är 18 % högre jämfört med Veoneers tidigare avtal med Magna och representerar en premie om 86% jämfört med aktiekursen före offentliggörande av avtalet med Magna. Transaktionen har godkänts av Qualcomms och Veoneers styrelser och är villkorad av myndighetsgodkännanden enligt Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act från 1976 i USA och enligt vissa europeiska regler för direktinvesteringar. Transaktionen är vidare villkorad av godkännande av Veoneers aktieägare samt av att andra sedvanliga slutförandevillkor uppfylls. Transaktionen förväntas slutföras under 2022.

Offentliggörandet sker efter Veoneers styrelses beslut, i samråd med dess finansiella och juridiska rådgivare, att det formella förvärvserbjudande som Veoneer mottog från Qualcomm och SSW Partners den 1 oktober 2021 och utgör ett förmånligare erbjudande enligt villkoren i Veoneers fusionsavtal med Magna, daterat den 22 juli 2021. Magna har avstått från sin rätt att lämna fram ett reviderat förslag till Veoneer.

Centerview Partners LLC and Evercore Group LLC är finansiella rådgivare till Qualcomm, och Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP är juridiska rådgivare. Davis Polk & Wardwell är finansiella rådgivare till SSW Partners. Morgan Stanley och Rothschild & Co är finansiella rådgivare till Veoneer och Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP är juridiska rådgivare.

Veoneers regulatoriska information i anslutning till detta tillkännagivande finns på: https://www.veoneer.com/en/sec-filings

Denna information är sådan information som Veoneer, Inc. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom EVP för Kommunikation och Investor Relations försorg enligt kontaktuppgifter nedan, för offentliggörande måndagen den 4 oktober 2021 kl 15.00 CET.

Om Qualcomm
Qualcomm är världens ledande innovatör inom trådlös teknik och den drivande kraften bakom utvecklingen, lanseringen och expansionen av 5G. När vi kopplade ihop telefonen med internet föddes den mobila revolutionen. I dag möjliggör vår grundläggande teknik det mobila ekosystemet och finns i varje 3G-, 4G- och 5G-smartphone. Vi ger fördelarna med mobilen till nya branscher, bland annat fordonsindustrin, sakernas internet och databehandling, och vi visar vägen till en värld där allt och alla kan kommunicera och interagera sömlöst.

Qualcomm Incorporated omfattar vår licensverksamhet, QTL, och den stora majoriteten av vår patentportfölj. Qualcomm Technologies, Inc. är ett dotterbolag till Qualcomm Incorporated och driver tillsammans med sina dotterbolag i stort sett alla våra ingenjörs-, forsknings- och utvecklingsfunktioner samt i stort sett alla våra produkt- och tjänsteverksamheter, inklusive vår halvledarverksamhet QCT.

Om SSW Partners LP
SSW Partners investerar i högkvalitativa företag och samarbetar med partners för att skapa bestående värde för alla intressenter. Vi fokuserar på företag som konsekvent investerar i sina produkter och medarbetare, som har byggt sitt rykte baserat på kvaliteten på de varor de producerar eller tjänster de tillhandahåller, som har visat förmåga till innovation och ständig förbättring och som prioriterar alla intressenters intressen, inklusive anställda, kunder, ägare och de samhällen där företagen är verksamma.

Om Veoneer
Veoneer Inc. är en världsledare inom fordonsteknik. Vi designar, tillverkar och säljer mjukvara, hårdvara och systemlösningar för passagerarsäkerhet, förarassistans, 'collaborative' och autonom körning till fordonstillverkare globalt. Vår affärsidé är att skapa förtroende för mobilitet. Huvudkontoret ligger i Stockholm och Veoneer har 7 500 medarbetare i 11 länder. Under 2020 uppgick försäljningen till 1,37 miljarder USD. Veoneer, som bildades 2018, bygger på närmare 70 års erfarenhet av att utveckla lösningar för fordonssäkerhet. Veoneer är noterat på New York Stock Exchange (NYSE: VNE) och Nasdaq Stockholm (SSE: VNE SDB).

Ytterligare information och var den återfinns
Detta pressmeddelande kan anses utgöra en uppmaning att stödja Qualcomms föreslagna förvärv av Veoneer enligt ett slutgiltigt Avtal och en slutgiltig Fusionsplan ("fusionsavtalet") mellan Veoneer, Qualcomm, SSW och SSW Merger Sub Corp, ett bolag som är inkorporerat i Delaware, USA, och som är direkt helägt av SSW. I samband med den föreslagna fusionen ämnar Veoneer inkomma med en preliminär fullmakt (proxy statement) och ytterligare relevant dokumentation till United States Securities and Exchange Commission (SEC), inklusive en slutgiltig fullmakt (eng. proxy statement) som kommer att skickas per post till, eller på annat sätt tillhandahållas Veoneers aktieägare. AKTIEÄGARE UPPMANAS ATT LÄSA DEN SLUTGILTIGA FULLMAKTEN OCH EVENTUELLA ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG DÄRTLL SAMT ANDRA RELEVANTA DOKUMENT SOM HAR LÄMNATS IN TILL ELLER KOMMER ATT LÄMNAS IN TILL SEC, NOGGRANT OCH I DESS HELHET, NÄR SÅDANA HANDLINGAR GÖRS TILLGÄNGLIGA EFTERSOM HANDLINGARNA KOMMER ATT INNEHÅLLA VIKTIG INFORMATION OM VEONEER OCH DEN FÖRESLAGNA FUSONEN. Aktieägare som önskar kan utan kostnad erhålla kopior på slutgiltig fullmakt, eventuella ändringar och tillägg därtill, samt andra handlingar som innehåller viktig information om Veoneer eller den föreslagna fusionen, när sådana handlingar har lämnats in till SEC, på SECs hemsida www.sec.gov utan kostnad, eller från Veoneer www.com eller genom en förfrågan till Veoneers avdelning för investerarrelationer thomas.jonsson@veoneer.com.

Deltagare i fullmaktsinsamlingen
Veoneer och vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan anses vara "deltagare" i fullmaktsinsamlingen från Veoneers aktieägare i samband med fusionen. Information om Veoneers styrelseledamöter och ledande befattningshavare och deras direkta eller indirekta intressen, genom värdepapper eller på annat sätt, framgår av Veoneers fullmakt i Bilaga 14A för dess årsstämma 2021 som lämnades in till SEC den 29 mars 2021. I den utsträckning sådana deltagares innehav av värdepapper i Veoneer (eller sådana deltagares identitet) har ändrats, har sådan information inkluderats eller kommer att inkluderas i Uttalanden om Ägarförändring i Blankett 3 och 4 som lämnas in till SEC. Ytterligare information om deltagarna och en beskrivning av deras direkta eller indirekta intressen, genom innehav av värdepapper eller på annat sätt, kommer att ingå i den slutgiltiga fullmakten angående den föreslagna fusionen som kommer att lämnas in till SEC, om och när den blir tillgänglig.

Detta dokument är ingen begäran om fullmakt, ett erbjudande att köpa eller en uppmaning till ett erbjudande att sälja värdepapper, och det får inte heller ske någon försäljning av värdepapper i någon jurisdiktion där sådant erbjudande anbud eller försäljning skulle vara olagligt före registrering eller kvalificering enligt någon av värdepapperslagarna i sådan jurisdiktion. Inget erbjudande om värdepapper får göras förutom genom ett prospekt som möter kraven i avsnitt 10 i Securities Act från 1933, med ändringar.

Veoneers framåtblickande uttalanden
Detta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande uttalanden enligt definitionen i Private Securities Litigation Reform från 1995, däribland, men utan begränsning, uttalanden som relaterar till samgåendets slutförande. I detta sammanhang kan framåtblickande uttalanden ofta adressera förväntade framtida affärs- och finansiella resultat samt finansiell ställning och ofta innehålla ord som "förväntas", "förutser", "ämnar", "planerar", "tror", "söker", "ser", "kommer", "borde", "strävar efter" samt liknande uttryck och variationer eller negationer till dessa ord. Läsaren uppmanas att inte förlita sig på dessa framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden är till sin natur, i olika grad, osäkra såsom uttalanden om föreslaget samgående och de förväntade fördelarna därav. Dessa och andra framåtblickande uttalanden är ingen garanti för framtida resultat och är utsatta för risk, osäkerheter och antaganden som kan innebära att det faktiska resultatet blir väsentligt olika från vad som uttrycktes i det framåtblickande uttalandet, däribland misslyckande att fullborda det föreslagna samgåendet eller att genomföra 'filingen' eller att genomföra andra åtgärder som krävs för genomförande av samgåendet enligt tidplan eller överhuvudtaget. Inkluderande av sådana uttalanden ska inte utgöra en garanti om att några planer, uppskattningar eller förväntningar kommer att uppnås.. Du bör inte förlita dig på sådana uttalanden. Risker och osäkerhetsfaktorer inkluderar, men är inte begränsade till: (i) att samgåendet kan medföra oväntade kostnader, skyldigheter eller förseningar; (ii) misslyckande med att uppfylla villkoren för fullgörandet av transaktionen, inklusive Veoneers aktieägares godkännande av fusionen samt erhållande av vissa myndighetsgodkännanden och regulatoriska godkännanden på de villkor eller vid den tidpunkt som förväntas; (iii) inträffande av händelser, förändringar eller andra omständigheter som kan resultera i uppsägning av fusionsavtalet; (iv) operationella kostnader, kundförluster och verksamhetsavbrott (till exempel svårigheter att upprätthålla relationer med anställda, kunder, motparter eller leverantörer) kan bli mer omfattande än förväntat; (v) risker relaterade till att ledningens fokus avleds från den dagliga verksamheten; (vi) risken att Veoneers affär kan bli lidande av den osäkerhet ett samgående medför eller av de potentiella förändringarna i affärsrelationer som det föreslagna samgåendet kan resultera i och (vii) resultatet av eventuella rättsliga förfaranden som kan väckas mot Veoneer eller Qualcomm relaterade till fusionsavtalet eller den planerade transaktionen. Föregående lista av riskfaktorer är inte uttömmande. Effekter av väsentliga skillnader i utfall jämfört med vad som förväntades i det framåtblickande uttalandet kan, bland annat, vara störningar i affärsrelationen, verksamhetsproblem, finansiell förlust, legala skyldigheter gentemot tredje part eller liknande risker, vilka kan ha betydande negativ effekt på Veoneers finansiella ställning, verksamhetens resultat, kreditrating eller likviditet.

Du måste noggrant överväga de föregående faktorerna och de andra risker och osäkerheter som avser Veoneer såsom de beskrivs i Veoneers årsredovisning i Blankett 10-K för det senast slutförda räkenskapsåret, och övriga rapporter och dokument som Veoneer från tid till annan har lämnat in till SEC. Dessa inlämnade handlingar identifierar och adresserar andra viktiga risker och osäkerheter som kan resultera i att faktiska händelser resultat väsentligen skiljer sig från vad som framgår av de framåtblickande uttalandena. Kopior av dessa inlämnade handlingar finns tillgängliga online på www.sec.gov. Framåtblickande uttalanden avser enbart dagen då de görs. Läsare varnas för att förlita sig på framåtblickande uttalanden, och Veoneer tar inget ansvar för, och avser inte att uppdatera eller revidera, dessa framåtblickande uttalanden, vare sig på grund av ny information, framtida händelser eller i övrigt. Veoneer garanterar inte att de kommer att uppnå sina förväntningar.
38.7°
0

Klart: Qualcomm köper Veoneer

Det svenska bilsäkerhetsbolaget får ny ägare

Kolla in när Prichal-modulen dockar med ISS
Internationella rymdstationen har blivit lite större

Vi tar och avslutar den här rätt nyhetsfattiga dagen med ett klipp från den internationella rymdstationen ISS. I klippet ovan kan ni kolla in hur det såg ut när ISS senaste modul Prichal dockar med ISS. Prichal är primärt tänkt att användas som dockningsstation för andra farkoster i framtiden. Det här är den tredje nya modulen som anslutits till ISS det senaste året. I slutet av förra året skickade NASA upp modulen Nanoracks Bishop Airlock till ISS och i somras skickade Roskosmos även upp en modul som kallas för Nauka. Vi på Feber önskar er därmed en trevlig helg och hoppas ni inte bränt alla era pengar på konstiga Black Friday-köp. Tumnagel
38.7°
+
Wille Wilhelmsson
0

Evercade VS är ännu en retrokonsol
Om du vill spela gamla spel med polarna

Evercade VS är en ny spelkonsol vars fokus ligger på att låta användaren spela retrospel på sin tv. Konsolen tillverkas av samma företag som förra året släppte den handhållna konsolen Evercade. Med Evercade VS kan upp till fyra spelare lira retrospel vilka säljs på samma typ av kassetter som användes i den handhållna versionen av Evercade. I dagsläget finns det runt 280 spel till Evercade från tillverkare som Atari, Data East och Technos. Evercade VS börjar levereras i december och konsolen, en handkontroll och en spelkassett med ett tiotal spel kostar cirka 100 euro. Vill man ha fler konsoler och spel så får man lägga till ytterligare några tiotal euro. Här nedan hittas en introduktionsfilm för Evercade VS. Tumnagel
36.7°
+
Wille Wilhelmsson
0

Renault 4 som flygande bil
Sista konceptet för att hylla ikonen

I år fyller Renault 4 60 år och en del koncept för att hylla den anrika modellen har släppts. Nu är det dags för finalen - Air4 som är en flygande konceptbil. Bilen är framtagen tillsammans med företaget TheArsenale och är helt tillverkad i kolfiber, har fyra stycken tvåbladiga propellrar och saknar helt och hållet hjul. Man hoppar in i den genom att lyfta på karossen som designmässigt har inspirerats av den gamla ikonen. Man ska kunna flyga upp till 26m/s på en maxhöjd av 700 meter. Inte helt oväntat ett koncept som ligger väldigt långt fram i tiden, om det någonsin kommer att bli verklighet vill säga. Men rätt fräsigt var det allt. Tumnagel
37.6°
+
Bobby Green
0

Ny säsong av Star Trek: Discovery drar igång idag
Kolla in fjärde säsongen på Paramount+

Idag har den fjärde säsongen av Star Trek: Discovery premiär, en serie som nu börjar sändas på Paramount+ för svenska tittare. Tidigare har Star Trek: Discovery sänts på Netflix i Sverige men nu är det alltså Paramount+ som gäller för Star Trek-fans. Det här innebär tyvärr även att de tre tidigare säsongerna av serien nu är bortplockade från Netflix, något som gör att dessa nu inte finns på någon streamingtjänst som är tillgänglig i Sverige mig veterligen. Vill ni kolla in fjärde säsongen av Paramount+ Star Trek: Discovery så hittas säsongens första två avsnitt hos Paramount+ på länken nedan. Framöver kommer det att släppas ett nytt avsnitt i serien varje vecka. Tumnagel
33.7°
+
Wille Wilhelmsson
0

Apple startar försäljningen i Turkiet igen
Med cirka 25 procent högre priser

Efter cirka två dagars säljstopp verkar Apple Store ännu en gång sälja prylar i Turkiet. Tidigare under veckan skrev vi om att Apple stoppat sin egna försäljning i landet på grund av hög inflation och det låga värdet på den turkiska liran. Nu ska Apple Store vara igång igen, men ungefär 25 procent högre priser i snitt. Värdet på landets valuta, turkisk lira, har sjunkit med 15 procent. 1 turkisk lira är vid skrivande stund lika med 0,73 svensk krona. Inflationen i landet närmar sig också 20 procent. Tumnagel
37.8°
+
Hugo Engström
0

JK lägger ner förtalsanmälan mot Den osannolika mördaren
För att Netflix inte faller under Yttrandefrihetsgrundlagen

Netflixserien Den osannolika mördaren har sedan den hade premiär anmälts flera gånger för förtal mot avliden. Nu meddelar Justitiekanslern att man lägger ner förtalsanmälningar av tv-serien. Det var anhöriga till Stig "Skandiamannen" Engström samt mannen som kallas för "vapensamlaren" som anmält Den osannolika mördaren för förtal mot avliden. Detta bland annat för att Stig Engström pekas ut som om Olofs Palmes mördare i tv-serien. JK väljer dock att lägga ner anmälningarna då Netflix saknar utgivningsbevis och därför inte faller under Yttrandefrihetsgrundlagen rapporterar SVT. Det här innebär dock inte att det hela är utagerat utan förtalsanmälan kan fortsatt drivas vidare av en allmän åklagare på Åklagarmyndigheten. Om så kommer att bli fallet återstår att se. Även boken "Den osannolika mördaren", som Netflix tv-serie baseras på, har anmälts för förtal av avliden men även den anmälningen läggs ner av JK. Detta beror dock på att det gått för lång tid mellan boken gavs ut och anmälan om förtal gjordes. Tumnagel
38.9°
+
Wille Wilhelmsson
0

Carwow jämför Hyundai IONIQ 5 och Kia EV6
Vilken är "bäst"?

I denna video jämför Mat Watson från Carwow bilarna Hyundai IONIQ 5 och Kia EV6 för att se vilken av dem som är "bäst". Det här med bäst är ju alltid lite subjektivt men Watson anser att Kia EV6 är snäppet mer prisvärd, roligare att köra och trevligare på insidan än IONIQ 5. Tumnagel
40.0°
+
Hugo Engström
0

Israel begränsar antalet länder som får köpa cybervapen
NSO Groups kundlista kapas ordentligt

Israel har infört nya begränsningar över vilka länder som får köpa övervakningstjänster och hackingverktyg från israeliska företag. Tidigare var dessa företag tillåtna att sälja sina tjänster och verktyg till myndigheter i 102 länder. Nu kapas denna lista till 37 länder. Det här innebär att företag som till exempel NSO Group och Candru inte längre kommer att kunna erbjuda sina tjänster till flera auktoritära stater. En del av dessa stater har tidigare utnyttjat företagens tjänster för övervaka människorättsaktivister, journalister och andra personer som misshagat regimerna i länderna. Den kontroversiella övervakningen har bland annat lett till att USA tidigare den här månaden svartlistade NSO Group och Candiru, något som innebar att företagen inte längre fick köpa mjukvara och tjänster från amerikanska företag. Förra veckan möttes även politiker från Frankrike och Israel för att diskutera att NSO Groups mjukvara kan ha använts för att övervaka Frankrikes president Emanuel Macron. Huruvida USA:s svartlistningen av de israeliska företagen, eller anklagelserna om att NSO Groups programvara använts för att spionera på Frankrikes president, ligger bakom Israels beslut att begränsa antalet länder dessa företag får göra affärer med framgår inte. Det är väl dock inte helt osannolikt att så är fallet. I faktarutan nedan hittas de 37 länder dit israeliska företag som tillverkar övervakningstjänster och hackingverktyg nu får sälja dessa. Tumnagel
40.2°
+
Wille Wilhelmsson
0

Mikkey Dee får ge namn åt en spårvagn
Hårdrockstrummis får Göteborgs Spårvägars kulturpris

Idag tillkännagavs det att trummisen Mikkey Dee har tilldelats Göteborgs Spårvägars kulturpris. Det innebär bland annat att hans namn nu kommer att pryda en av stadens spårvagnar. I ett pressmeddelande skriver Göteborgs spårvägar om att Mikkey Dee nu får kulturpriset: "Vi göteborgare känner en enorm stolthet att vi har en världsartist av denna rang i vår stad. I över 40 år har Mikkey lirat med en fantastisk inlevelse i några av världens mest kända band. Han utför en sann kulturgärning och är en inspiration för unga musiker." Mikkey Dee är antagligen mest känd för att ha spelat trummor med det legendariska hårdrocksbandet Motörhead från 1992 tills bandet lade ner 2015. Innan Motörhead spelade Dee även med King Diamond samt Dokken. Från 2016 spelar han med Scorpions. Tumnagel
43.7°
+
Wille Wilhelmsson
0

Eldrivna Hummer börjar levereras nästa månad
Har en räckvidd på 52,9 mil

För lite mer än ett år sedan rullade GMC ut en ny version av Hummer som numera är helt eldriven. Nu får vi reda på att bilen kommer att börja levereras till förväntansfulla kunder nästa månad. I samma veva berättar man om räckvidden som kommer att ligga på 52,9 mil. Batteripacket är på 200 kWh och det matar i sin tur tre stycken elmotorer som tillsammans genererar tusen hästar. 0-100 km/h ska klaras av på bara tre sekunder. På flaket får man lasta upp till 600 kilo och på dragkroken får man hänga hela 3,5 ton. Versionen som levereras först heter Edition 1 och den kostar över 100.000 dollar. 2023 kommer billigare versioner med längre räckvidd att erbjudas. Tumnagel
41.9°
+
Bobby Green
0

Tyskland vill fasa ut kolkraft till 2030
Åtta år fortare än tidigare planerat

Tyskland planerar att fasa ut användningen av kolkraft helt och hållet till 2030, samma år vill man att 80 procent av landets elektricitet ska komma från förnybara energikällor. Olaf Scholz, ledare för Tysklands socialdemokratiska parti, berättade om planen i onsdags. Planen är en del av en överenskommelse som innebär att den tidigare vicekanslern styr landet i spetsen för en trepartikoalition bestående av de gröna och det fria demokratiska partiet. Landet planerar även att sänka sina utsläpp till 2030 med totalt 65 procent jämfört med vad man släppte ut 1990. Enligt organisationen Climate Action Tracker måste dock Tyskland minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 70 procent innan slutet av decenniet för att nå det 1,5 graders-målet som sattes vid Parisavtalet. Tyskland kommer dock att använda naturgas för att underlätta övergången mellan kol och förnybar energi. Kritiker säger också att inte tillräckligt görs för att snabba på omställningen till elfordon. Regeringen planerar att det ska finnas 15 miljoner elbilar på tyska vägar till 2030. Tumnagel
57.9°
+
Hugo Engström
0

Ryssland inleder utredning mot Netflix
För att de kan ha spridit "gaypropaganda" till minderåriga

Ryska myndigheter har inlett en utredning mot Netflix för att de ska ha brutit mot landets "gaypropaganda"-lag. Den amerikanska streaming-tjänsten anklagas nämligen för att erbjuda material med HBTQ-teman som har en åldersgräns på 16 år. Eftersom Ryssland inte tillåter spridning av "propaganda om icke-traditionella sexuella relationer" för folk under 18 år anses Netflix ha brutit mot denna lagen. Om myndigheterna kommer fram till att Netflix har brutit mot lagen riskerar de böter på upp till en miljon rubel (runt 130 000 kronor men om det vill sig riktigt illa kan också tjänsten tillfälligt stängas av. Europadomstolen fastslog under 2017 att ovannämnda lag diskriminerar HBTQ-folk och den bryter mot europeiska fördragsregler samt rätten till yttrandefrihet. Tumnagel
24.8°
+
Frode Wikesjö
0

Nvidias GauGAN2 kan skapa bilder från ord
Fixa egna fantasifoton

För två år sedan skrev vi lite om Nvidias artificiella intelligens GauGAN vilken då kunde konvertera enklare skisser till att se ut som riktiga fotografier. Nu har Nvidia vidareutvecklat denna och med GauGAN2 går det även att skapa bilder som ser ut från fotografier utifrån enbart text. Det innebär att användaren kan skriva in några ord på engelska för att sedan få en fotorealistisk bild levererad av det neurala nätverket. Det går även att kombinera enklare skisser med ord för att på det sättet skapa egna "fotografier". Ni kan kolla in exempel på båda teknikerna i videoklippet här nedanför. Jag har själv testat demon av GauGAN2 som ni kan hitta på länken nedan. Det är rätt så imponerande men det krävs oftast lite experimenterande och trixande för att få den slutliga bilden att se ut som något som faktiskt går att använda. Vill ni testa själva så hoppa vidare på länken där det även finns en enkel handledning för hur de olika verktygen i GauGAN2 kan användas. Får ni några roliga resultat från era tester så får ni gärna publicera dem i kommentarerna. Tumnagel
37.7°
+
Wille Wilhelmsson
0

Teaser för The Tragedy of Macbeth
Joel Cohen gör film av Shakespeare-drama

Här kommer en kort titt på Cohen-brodern Joels kommande filmatisering av Shakespeares klassiker The Tragedy of Macbeth, en föreställning som ursprungligen hade premiär för över 400 år sedan. Filmen handlar om den skotske lorden Macbeth som får en profetia av tre häxor som säger att han ska bli Skottlands näste kung. Detta leder till en spiral av mord där även Macbeths fru Lady Macbeth är inblandad. I rollerna som Macbeth och Lady Macbeth syns Denzel Washington och Frances McDormand. Joel Cohens version av The Tragedy of Macbeth har premiär 25 december. 14 januari kommer filmen även att börja sändas på Apple TV+. Tumnagel
37.5°
+
Wille Wilhelmsson
0

Vinnare av rymdresa med Virgin Galactics utsedd
Keisha S. från Karibien får åka till rymdens gräns

Virgin Galactic har presenterat vinnaren av den rymdresa som man tillsammans med det amerikanska företaget Omaze. Resan lottades ut i samband med en insamling Omaze arrangerade för välgörande ändamål. Vinnaren av två biljetter till en rymdresa med Virgin Galactic blev Keisha S. från Antigua och Barbuda. Hon säger att kommer att ta med sig sin dotter, som studerar till astrofysiker, på resan. Keisa säger i en kommentar om vinsten: "I’ve always had a lifelong love of flying and a fascination with space, and this is truly a dream come true for me. It means the world to me. I hope to share this experience with my daughter, so together we can inspire the next generation to follow their dreams." Totalt deltog nästan 165.000 personer i utlottningen av två biljetter till en rymdresa med Virgin Galactic och sammanlagt drog Omaze insamling in runt 1,7 miljoner dollar, motsvarande lite över 15,5 miljoner kronor. När Keisa och hennes dotter kan få åka till rymdens gräns med Virgin Galactic finns det än så länga inga uppgifter om. Här nedan hittas ett klipp där Virgin Galactics grundare Richard Branson meddelar Keisa att hon vunnit en resa till rymden. Tumnagel
35.5°
+
Wille Wilhelmsson
0

United Airlines börjar flyga Arlanda – New York
Från och med 14 maj nästa år

Den 14:e maj nästa år kommer flygbolaget United Airlines börja trafikera Arlanda – New York. Sedan sommaren 2019 har man haft ett uppehåll i trafiken på Stockholm Arlanda, nu kommer flyglinjen direkt till flygplatsen Newark i New York att trafikeras dagligen. Charlotte Ljunggren, Direktör Marknad och Försäljning på Swedavia säger detta: "Vi välkomnar att United Airlines valt att komma tillbaka till Stockholm Arlanda Airport med sin direktlinje till New York kommande sommar. USA är en av våra största handelspartners och en viktig marknad både för frakt, inkommande turism och som ett attraktivt resmål för svenskar." Från och med 14 maj avgår Flight UA69 från Arlanda 9:10 och ankommer vid sin destination 11:45. Flight UA68 från New York avgår med start 13 maj 17:25 och ankommer 7:35. United flyger med en Boeing 757-200 med totalt 169 säten, varav 153 i Economy, 45 Economy Plus med extra benutrymme och ökat personligt utrymme samt 16 plattbäddssäten. Bonusklipp: Tumnagel
42.9°
+
Hugo Engström
0

Tesla dunkar in över en miljard dollar i nya Texas-fabriken
Hoppas vara klara med bygget innan året är slut

Teslas Gigafactory i Berlin är igång och snart öppnas ytterligare en i Austin, Texas. Här ska Model Y och Model 3 tillverkas men även Cybertruck och Semi i framtiden. Nu får vi reda på att Tesla kommer att spendera över en miljard dollar på bygget och att man hoppas att stället står färdigt innan vi ramlar över i 2022. Fabriken har kapacitet att bygga hela 500.000 stycken Model Y om året. Tumnagel
31.1°
+
Bobby Green
0

Fans vill återuppliva PlayStation Home
Efter man lyckats få upp Motorstorm-servrarna igen

Några hängivna fans från grupperna PlayStation Online Network Emulated (PSONE) och Destination Home håller på att få upp emulerade servrar för onlinetjänsten PlayStation Home. PlayStation Home var en Second Life-liknande tjänst där spelare kunde hänga i virtuella miljöer och göra diverse aktiviteter tillsammans. Servrarna för denna onlinetjänst släcktes dock ner under 2015 då det aldrig fann någon större publik. Hur mycket av PlayStation Home som de lyckas återskapa med dessa emulerade servrar återstår att se. Men enligt den första teaser för projektet ska huvudlobbyn vara tillgänglig samt några klassiska platser så som bowlingbanan och lekplatsen. PSONE-gruppen lyckades också nyligen få upp servrar för PlayStation 3-spelet Motorstorm. Dessa servrar fungerar med en vanlig PlayStation 3-konsol vilket ju är ganska tufft. Instruktioner för man går tillväga för att koppla upp sig mot dessa servrar kan hittas via videon nedan. Tumnagel
38.2°
+
Frode Wikesjö
0

Tävlande i Melodifestivalen 2022
14 av 28 artister

28 stycken artister kommer att tävla om segern i Melodifestivalen 2022 och nu får vi reda på vilka 14 av dessa är. Ett axplock är Anders Bagge, Linda Bengtzing och Cazzi Opeia. Hela listan ser ni nedan. Melodifestivalens stopp under nästa år ser ut som följande: 5/2 Malmö 12/2 Göteborg 19/2 Linköping 26/2 Lidköping 5/3 Örnsköldsvik 12/3 Stockholm Tumnagel
63kg
+
Bobby Green

Avicii-konsert livesänds
Gratis

Den 1 december anordnas konserten Together for a better day på Avicii Arena. Konserten ska bli ett årligt återkommande arrangemang som ska uppmärksamma ungas psykiska ohälsa. På scen kommer bland annat Håkan Hellström, Amason, Miriam Bryant, Annika Norlin och Kungliga Filharmonikerna att uppträda. Du som inte kan eller vill vara på plats kan ändå ta del av konserten eftersom den kommer att direktsändas på SVT, SR och Youtube - helt gratis. Tumnagel
98kg
+
Bobby Green

Alkoholfri snaps från O.P. Anderson
Alla kan vara med och skåla

Julbords-hysterin är i full gång och det ska ätas prinskorv, lutfisk och köttbullar i mängder. Och man får ju inte glömma julsnapsen! Den kanske inte alla är så förtjusta i men visst är det tradition. Alla ska kunna sjunga med i snapsvisorna och det blir stoj och stök. Och de som inte vill dricka alkohol men ändå vill vara med och skåla kanske har gjort det i julmust eller vatten tidigare, men nu kan det bli ändring på det. O.P. Anderson presenterar nämligen ett mixpack med alkoholfri snaps så att man har lite fler grejer att välja mellan. De här ska vara de första snapsarna i sitt slag på Systembolagets hyllor och förpackningen innehåller de tre varianterna Original, Petronella och Klar. Släpps den 1 december och för de sex små flaskorna på 50 milliliter vardera får man betala 109 kronor. Tumnagel
92kg
+
Bobby Green

Steve Aoki mixar ledmotivet för Cowboy Bebop
Bra eller anus?

Den fantastiskt fenomenala animeserien från 90-talet, Cowboy Bebop, blev nyligen en Netflix-serie vilket gjorde att seriens ikoniska ledmotiv fick lite uppmärksamhet igen. Netflix passade också på att anlita DJ:n och Rocky Aokis son, Steve Aoki för att göra en mix av ledmotivet som du kan lyssna på via klippet ovan. Tumnagel
77kg
+
Frode Wikesjö

Ny kapselkollektion från Vault by Vans
Med konstnären Geoff McFetridge

Vault by Vans presenterar nu en kapselkollektion med kläder och skor tillsammans med konstnären Geoff McFetridge. Geoff har återskapat fem ikoniska silhuetter från Vans och det handlar om tre stycken unika versioner av OG Slip-On LX och två av OG Style 38 NS. Förutom skorna finns hoodies, sweatshirts, hattar, väskor och strumpor. Allt släpps den 2 december. Tumnagel
72kg
+
Bobby Green

Ett besök på den italienska restaurangen Rezdôra
Michelin-ställe i New York

Kocken Stefano Secchi lärde sig att göra pasta av de bästa i Emilia-Romagna, Italien. Kunskapen tog han med sig till New York och där skapade han restaurangen Rezdôra som belönats med en Michelin-stjärna. Tumnagel
90kg
+
Bobby Green

Cara Delevingne släpper prosecco
Tillsammans med sina systrar

Della Vite Superiore Prosecco D.O.C.G är namnet på systrarna Chloe, Poppy och Cara Delevingnes nya hållbart producerade prosecco. Den har tagits fram tilllsammans med en tredje generationens vinfamilj på en vingård i hjärtat av Valdobbiadene-dalen i nordöstra Italien. Terrängen här gör att det är omöjligt att använda sig av mekanisk vinodling så allt sker för hand. Gården drivs även med solenergi. Nu är det Sverigepremiär för drycken som du kan hitta i Systembolagets beställningssortiment. En flaska som är på 750 milliliter innehåller 11,5 procent alkohol och blir din för 299 kronor. Tumnagel
53kg
+
Bobby Green

Lollapalooza Stockholm presenterar line-up
Biljetterna släpps imorgon

1-3 juli nästa år kommer musikfestivalen Lollapalooza Stockholm att anordnas och nu får vi reda på vilka som kommer att uppträda. Bland artisterna ser vi namn som Pearl Jam, Post Malone, Imagine Dragons, The Killers, Doja Cat, Veronica Maggio, Tove Lo, Little Jinder och Timbuktu. Biljetter släpps imorgon klockan 09:00 på länken nedan. Tumnagel
77kg
+
Bobby Green

Detta tuggummi är helt plastfritt
Ja, vanliga tuggummin innehåller plast

De flesta har nog hört att vi sväljer ett kreditkort plast i veckan och jag kan tänka mig att det blir en hel plånbok för de som också sväljer tuggummin. Men med detta tuggummi ska det tekniskt sett gå att svälja hur många som helst. Eller inte. True Gum är tuggummin som inte innehåller någon plast överhuvudtaget. Det ska enligt True Gum vara lite av en branschhemlighet att många tuggummin innehåller en viss mängd icke-nedbrytbar plast, Peter Juul Regnersgaard, medgrundare och marknadsdirektör på True Gum säger: "Tuggummi är traditionellt gjort av en syntetisk gummibas, som är en blandning av olika syntetiska ämnen och plaster. Dessa ingredienser döljs alltså under termen ”gummibas” och delas aldrig med konsumenter. Därför är det inte många som vet att tuggummi kan innehålla plast. På True Gum tycker vi att det är dags att avslöja hemligheten." True Gum ska finnas att köpa på bland annat Coop och Life. Tumnagel
121kg
+
Hugo Engström

Ny Star Wars-kollektion från Columbia
Släpper snart Boba Fett-inspirerade kläder

Klädföretaget Columbia har de senaste åren haft ett samarbete med Disney där de släppt ett antal Star Wars-inspirerade klädkollektioner. Snart släpper man en ny sådan kollektion och den här gången har kläderna hämtat inspiration från Disneys kommande Star Wars-serie The Book of Boba Fett. I Columbias Boba Fett-kollektion ingår en en jacka för 450 dollar, en hoodie för 120 dollar, t-shirtar för 50 dollar styck samt en keps som kommer att kosta 40 dollar. Kollektionen kommer att gå att köpa via Columbias webbplats men i dagsläget ser det inte ut som om det kommer att vara möjligt att beställa kläderna till Sverige. Tumnagel
78kg
+
Wille Wilhelmsson

Broddar i fräsig design
Slipp halkan med stil, gratis!

Det börjar bli halt på sina ställen och då kan det ju vara bra att stanna inomhus. Måste man ändå bege sig ut kan det vara en god idé att säkra upp så att man inte vurpar. En sak man kan göra då är att sätta på broddar på skorna. Tydligen är dessa såpass fula att det behövs en omgång med "moderiktiga" för att folk ska sätta på sig dem. Det är i alla fall vad Länsförsäkringar tror som har tagit fram det vi ser här. The Fall Collection som trion kallas för finns i storlekarna M och L och i designen Skymning, Regnbåge eller Norrsken. Fördelen är att de är helt gratis, men bara en uppsättning per hushåll gäller och upplagan är begränsad. Tumnagel
116kg
+
Bobby Green

Nordens första äventyrspark på is
Har premiär i Stockholm nu på fredag

Gillar du is och äventyr? Då ska du pallra dig till Gärdet i Stockholm nu på fredag, för då har nämligen Nordens första äventyrspark på is sin premiär. Scandinavian Ice Adventure som bygget kallas för har 3500 kvadratmeter is och det finns ett skridskodisco, en iskarusell, ice cross, en kärleksbana, eisstock och pond hockey. Skridskor och hjälmar finns att hyra på plats och en After Skate-restaurang med bar finns i anslutning till området. Parken har öppet till och med den 13 mars så känner du att du inte hinner just nu finns det gott om tid, vintern är lång som ni vet. Öppettiderna är mellan 10:00 och 22:00. Biljetter kan du köpa på plats eller via länken nedan. Tumnagel
120kg
+
Bobby Green